adwokat stalowa wola
 • KSP_1960.jpg
 • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
 • KSP_1731.jpg
 • KSP_1343.jpg
 • Adw. Stalowa Wola .jpg

Działalność Kancelarii  Adwokackiej skupia się na reprezentacji klientów w sporach sądowych, udzielaniu porad prawnych, redakcji pism procesowych jak również w negocjacjach ugodowych czy przedsądowych. Specjalizacja Kancelarii to przede wszystkim spory z zakresu prawa rodzinnego, majątkowego  oraz karnego.  Porady prawne udzielane są również w formie on-line.

Prawo rodzinne:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • alimenty na dzieci lub małżonka (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie)
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym – przed Prokuraturą / Policją
 • obrona w postępowaniu sądowym karnym i karno-skarbowym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (m.in. odroczenie kary, przerwa, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Prawo cywilne:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy „kredytów frankowych”
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochrona własności)
 • ochrona dóbr osobistych
 • roszczenia wynikające z umów między stronami (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne)

Prawo gospodarcze:

 • sporządzanie umów spółek i ich rejestracja
 • przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów spółek, w tym projektów uchwał, zaskarżanie uchwał organów spółek
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym przed organami państwowymi
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Sądem administracyjnym
 • prawo budowlane m.in. uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie pozwolenia na budowę, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchylanie decyzji o nakazie rozbiórki, odwołania od decyzji organów administracyjno-budowlanych

Prawo pracy

 • wypadki przy pracy
 • bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • mobbing