adwokat stalowa wola
  • KSP_1960.jpg
  • KSP_1343.jpg
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
  • Adw. Stalowa Wola .jpg
  • KSP_1731.jpg

Po zakończeniu małżeństwa a czasem już wcześniej, po uzyskaniu rozdzielności majątkowej czy to w drodze wyroku sądowego, czy zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem – można domagać się podziału majątku wspólnego. Majątek wspólny stanowią przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności.

Popularną formą odbywania kary pozbawienia wolności jest dozór elektroniczny popularnie nazywany „obrączką”.  Umożliwia on odbycie orzeczonej już kary pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania w gronie rodzinnym. Co jest istotne osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego może w określonych godzinach – ustalanych każdorazowo indywidualnie przez sąd oddalać się ze swego miejsca zamieszkania np. w celu świadczenia pracy, uczestnictwa w praktykach religijnych czy zrobienia zakupów.

Z roku na rok zwiększa się liczba samochodów na polskich drogach. Co za tym idzie dochodzi do coraz większej liczby kolizji i  wypadków drogowych. Kodeks cywilny reguluje odpowiedzialność posiadaczy samochodów na zasadzie winy. Od sprawcy zdarzenia osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania za szkodę majątkową, oraz zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.

Na wstępie należy wskazać, iż zarówno dzieci jak i rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania wzajemnych kontaktów ze sobą. Kontakty polegają przede wszystkim na bezpośrednim przebywaniu z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać. Sytuacja jest oczywista i klarowna jeżeli rodzice żyją zgodnie i wychowują wspólnie dziecko.  Sposób utrzymania dziecka staje się problematyczny gdy rodzice nie są już zgodni i żyją w rozłączeniu, a dziecko stale przebywa u jednego z nich.

Jednym z najistotniejszych zagadnień prawa rodzinnego jest małżeństwo. Polskie prawo chroni i wspiera instytucję małżeństwa, co jest wpisane w art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej. Dopuszczalne jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Jednak mając na względzie doniosłą rolę instytucji małżeństwa rozwiązać je może tylko Sąd – wyrokiem.

Jakże istotnym elementem życia społecznego i rodzinnego jest kwestia pochodzenia dziecka. Polskie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wprowadza domniemanie, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również w sytuacji, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300-stu. dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa. Powyższe domniemania mogą zostać obalone jedynie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Mater semper certa est, ta znana prawnicza sentencja łacińska, według której matka zawsze jest pewna, macierzyństwa nie trzeba dowodzić. Stan taki nie budzi większych wątpliwości. Macierzyństwo ustala się poprzez fakt urodzenia dziecka przez kobietę. Natomiast kwestie związane z ustaleniem ojcostwa mogą przysporzyć wiele komplikacji i może zajść konieczność sądowego ustalenia ojcostwa.