adwokat stalowa wola
  • KSP_1343.jpg
  • Adw. Stalowa Wola .jpg
  • KSP_1960.jpg
  • KSP_1731.jpg
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg

Popularną formą odbywania kary pozbawienia wolności jest dozór elektroniczny popularnie nazywany „obrączką”.  Umożliwia on odbycie orzeczonej już kary pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania w gronie rodzinnym. Co jest istotne osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego może w określonych godzinach – ustalanych każdorazowo indywidualnie przez sąd oddalać się ze swego miejsca zamieszkania np. w celu świadczenia pracy, uczestnictwa w praktykach religijnych czy zrobienia zakupów.

Do tej pory istotnym ograniczeniem, które uniemożliwiało wielu osobom skorzystanie tej formy była przesłanka ustawowa, że kara nie może przekraczać jednego roku pozbawienia wolności. Obecnie w związku ze stanem epidemii wraz z przyjęciem tzw. Tarczy antykryzysowej zostały  wprowadzone zmiany w kodeksie karnym wykonawczym mające na celu rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego również dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym rok tj. do jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Przyjęte rozwiązanie umożliwi szerokiej grupie osób już osadzonych w Zakładach Karnych, którzy już odbywają swoja karę, jak również tym, którzy jeszcze odbywania karny nie rozpoczęli pomimo prawomocnego wyroku – ubieganie się o zezwolenie sądu na odbycie swojej kary poprzez kontrolowanie miejsca pobytu.

Należy pamiętać, że oprócz wymiaru kary skazany musi spełniać pozostałe warunki udzielenia zezwolenia przez sąd. Przede wszystkim skazanie nie może być w warunkach recydywy, a ponadto:

  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, na wykonywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,  pozwalające na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Natomiast  skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Czyli ocena zachowania skazanego, prognoza penitencjarna musi być pozytywna.

Sprawy o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE są rozpoznawane jako sprawy pilne, z tego względu nawet w sytuacji stanu epidemicznego i wstrzymania pracy sądów – są one procedowane. W razie dalszych pytań czy wątpliwości zachęcam do kontaktu.