adwokat stalowa wola
 • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
 • KSP_1343.jpg
 • KSP_1960.jpg
 • Adw. Stalowa Wola .jpg
 • KSP_1731.jpg

Po zakończeniu małżeństwa a czasem już wcześniej, po uzyskaniu rozdzielności majątkowej czy to w drodze wyroku sądowego, czy zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem – można domagać się podziału majątku wspólnego. Majątek wspólny stanowią przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków- przykładowo należy wskazać, iż jeżeli jeden z małżonków ma mieszkanie zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego nie wchodzi ono do majątku wspólnego, ale jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte to czynsz uzyskany z tego tytułu będzie stanowił już majątek wspólny
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS

Jeżeli małżonkowie nie ustanowią odrębnego  ustroju majątkowego wspólność powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. W czasie trwania wspólności majątkowej nie można domagać się podziału majątku dorobkowego. Dlatego w sprawach, w których pojawia się widmo długotrwałego postępowania o rozwód – warto rozważyć równoległe wystąpienie przed sądem rodzinnym o ustanowienie rozdzielności majątkowej.  Pozwoli to niekiedy przyśpieszyć możliwość wytoczenia sprawy o dokonanie podziału majątku.

 Pomocne przy ustaleniu składu majątku wspólnego okaże się uregulowanie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazujące, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Ustalenie majątku wspólnego podlegającego podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej może powodować trudności. Dlatego warto przed wszczęciem postępowania skonsultować sprawę z adwokatem – celem weryfikacji który majątek należy ująć w podziale.