adwokat stalowa wola
  • KSP_1960.jpg
  • KSP_1343.jpg
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
  • KSP_1731.jpg
  • Adw. Stalowa Wola .jpg

Na wstępie należy wskazać, iż zarówno dzieci jak i rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania wzajemnych kontaktów ze sobą. Kontakty polegają przede wszystkim na bezpośrednim przebywaniu z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

W sytuacjach gdy nie jest możliwe utrzymywanie częstych osobistych kontaktów i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sytuacji gdy dziecko przebywa stale u jednego rodzica w pierwszej kolejności wskazuje, że to rodzice mają wspólnie ustalić sposób kontaktów, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.Sytuacja taka jest pożądana dla dobra dziecka, jednak nie zawsze możliwa, gdy rodzice dziecka są znacznie poróżnieni. W takiej sytuacji gdy brak jest porozumienia należy skierować wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego. We wniosku należy wskazać własną propozycję kontaktów z dzieckiem. Warto w tym miejscu wskazać zakres kontaktów uwzględniający okresy wakacji, ferii czy świąt – kiedy dziecko jest zwolnione od obowiązków szkolnych. Również istotnym elementem wniosku jest określenie formy kontaktów, tj. określenie miejsca kontaktów, przykładowo: w miejscu zamieszkania dziecka, z prawem zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania, w miejscach publicznych, w miejscu zamieszkania rodzica z możliwością nocowania w miejscu zamieszkania rodzica, itp. Warto również w piśmie wszczynającym postępowanie sądowe zawrzeć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwającego postępowania, co umożliwi kontakty już na etapie postępowania sądowego.  Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, a także dodatkowy odpis dla uczestnika postępowania. Od wniosku należy uiścić opłatę w kwocie 40 zł. Sąd może skierować skonfliktowane strony na mediację przed mediatorem. Jeżeli strony zawrą ugodę przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd będzie ona miała moc ugody sądowej. W celu ustalenia więzi łączących małoletnie dziecko z każdym z rodziców, predyspozycji rodzica do realizacji kontaktów, oraz ustalenia jaki zakres i forma kontaktów będzie zgodna z dobrem małoletniego – Sąd może posiłkować się opinią Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Wówczas uczestnicy i małoletni zostaną skierowani na badania w OZSS. Nie jest możliwe, aby jednostronna decyzja któregoś z rodziców mogła wykluczyć kontakty dziecka z drugim rodzicem. Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ogranicza utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem, może on w szczególności: zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; zakazać porozumiewania się na odległość.

W sytuacjach skrajnych sąd może pozbawić rodzica prawa do kontaktów z dzieckiem, w szczególności w razie karalności rodzica, /za czyn mogący zagrażać dziecku/, choroby psychicznej czy występowaniu szczególnie niebezpiecznych uzależnień. Przepisy wskazują jedynie ogólnie, iż sąd zakaże utrzymywania kontaktów z dzieckiem, gdy to poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Jednak dla ustanowienia zakazu kontaktów konieczne jest prawomocne postanowienie sądu, a nie subiektywne odczucie jednego z rodziców. Faktycznie może się okazać, iż pomimo sądowego ustalenia kontaktów jeden z rodziców uniemożliwia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Wówczas należy wystąpić do sądu z wnioskiem o egzekucję kontaktów. Polega ona na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej skierowanym do osoby, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje ciążące na niej obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Takie zagrożenie ma na celu motywowanie rodzica do należytego realizowania kontaktów.