adwokat stalowa wola
  • Adw. Stalowa Wola .jpg
  • KSP_1731.jpg
  • KSP_1960.jpg
  • KSP_1343.jpg
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg

Jakże istotnym elementem życia społecznego i rodzinnego jest kwestia pochodzenia dziecka. Polskie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wprowadza domniemanie, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również w sytuacji, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300-stu. dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa. Powyższe domniemania mogą zostać obalone jedynie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Należy pamiętać, że obowiązujące termin na wytoczenie takiego powództwa przez ojca wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka. Jeżeli małżonkowie żyją razem najczęściej będzie to dzień narodzin dziecka. Inaczej ma się sytuacja, gdy małżonkowie żyją w faktycznym rozłączeniu bez prawnego uregulowania tego stanu rzeczy. Również matka dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny, którego domniemanie dotyczy. Należy pamiętać, że nie można wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w stosunku do pełnoletniego dziecka. Niedopuszczalność powództwa istnieje również w przypadku, gdy dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki się zgodził. Także, śmierć dziecka jest negatywną przesłanką wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Wytaczając powództwo o zaprzeczenie ojcostwa należy mieć na względzie, że na stronie inicjującej proces ciąży prawny obowiązek wykazania udowodnienia, iż domniemany ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Również dziecko po uzyskaniu pełnoletniości ma możliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny będącego mężem jego matki. W tym ostatnim przypadku termin na wytoczenie powództwa wynosi 3 lata od uzyskania pełnoletniości.

Podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w każdym czasie jest Prokurator. Może on wytoczyć powództwo, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, gdy terminy zostały już przekroczone pozostaje nam skierowanie wniosku do Prokuratora o wytoczenie powództwa przed Sądem. We wniosku należy uprawdopodobnić fakt, że dany mężczyzna-mąż matki dziecka, nie jest jego ojcem. Należy pamiętać jednak, że prokurator wytaczając powództwo nie działa w imieniu domniemanego ojca dziecka ani go nie reprezentuje. Działa on jako organ stający na straży porządku prawnego. Prokuratora w możliwości wytoczenia powództwa przed Sądem ogranicza śmieć dziecka.

Kwestie pochodzenia są bardzo istotne i pociągają za sobą doniosłe skutki w sferze prawnej. Ustawodawca w sposób restrykcyjny uregulował możliwość wytaczania powództwa w zakresie zaprzeczenia ojcostwa przez rodziców dziecka – kierując się przede wszystkim ochroną życia rodzinnego. Jednocześnie każdy nawet po przekroczeniu ustawowych terminów może zwrócić się do Prokuratora, który w tej materii ma szczególne uprawnienia.